Denna gradningsmetod är en kontaktlös metod. Detaljen sätts fast i en fixtur som sedan sänkes ner i en vätska bestående av saltlösning eller Natriumnitrat. Funktionen för vätskan blir att verka som en anod. Elektroder placeras ut där avgradningen skall utföras. Dessa elektroder fungerar som katoder. Detta bildar en elektrokemisk process.

Förfarandet är en samverkan mellan anod, katod, (mässingelektrod) och förbiströmmande elektrolyt. Den upplösta metallen (gradningsrester) transporteras med elektrolyten till försörjningstanken. Elektroderna är formmässigt anpassade till gradningsytans struktur och förslits inte under processen. Vid ev. beröring mellan elektrod och detalj finns en testfunktion, testspänning 0.8V, som bryter processen innan någon skada har uppstått. Spalten mellan elektroden och detaljen är 0.5-0.8 mm varigenom elektrolyten pumpas.

Efter operationen skall detaljen sköljas med vatten för att eliminera elektrolytens inverkan på detaljen. Elektrolyten består av neutral vätska (pH7), 15% natriumnitrat (NaNO3) . Kemikalien kan användas under lång tid då den filtreras varvid fasta metallföroreningar tas bort. Ståndtiden för elektrolyten är upp till 3 år om det filtreras.

Kontakta oss gärna för utförligare information !